Nga Qarku Lazio 5 milion euro në një tender të ri për të mbështetur NVM-të dhe pavarur për të prezantuar veten në tregjet e huaja. Kontributet e pakthyeshme deri në 70%. Dritarja e parë e tenderit është aktive nga 4 shtatori 2019.

LHYRA srl është e akredituar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik si një kompani TEM (menaxher i përkohshëm i eksportit) me kodin “TEM_00000158” dhe mund t’ju mbështesë në këto projekte.